Inspecció tècnica dels edificis d’habitatges (ITE) – Certificat d’aptitud de l’edifici 2018-02-06T19:05:11+01:00

Inspecció tècnica dels edificis d’habitatges (ITE) – Certificat d’aptitud de l’edifici

La inspecció tècnica dels edificis d’habitatges (ITE) consisteix en una inspecció visual de l’edifici feta per un tècnic competent que té per objecte determinar-ne l’estat en el moment de la inspecció i orientar la propietat en les actuacions a realitzar per complir el deure de conservació i manteniment. En cap cas té per objecte detectar vicis ocults.
Una vegada obtingut l’informe tècnic, cal sol·licitar a l’Administració el certificat d’aptitud de l’edifici.

Per norma general, tots aquells edificis de més de quaranta-cinc anys que es trobin en poblacions de més de 25.000 habitants estan obligats a passar la ITE, sense importar l’ús a què estiguin destinats, segons el Reial Decret 8/2011. Ara bé, l’última paraula sempre la té la normativa de cada ajuntament o comunitat autònoma.

Si el tècnic estima que l’edifici està incomplint els cànons bàsics de seguretat i/o salubritat, la ITE serà desfavorable. D’aquesta manera, el mateix tècnic realitzarà un informe en què es detallin les deficiències i les possibles solucions.
En aquest cas, la comunitat es veurà obligada a contractar un tècnic, que pot ser el mateix que va realitzar la inspecció, perquè dugui a terme les reformes necessàries i s’aconsegueixi l’aprovació de la ITE. En tot cas, un cop finalitzades les obres es realitzarà una nova inspecció a fi de comprovar que han estat realitzades tal com estaven establertes.
A partir d’aquí, el procediment seguiria la llera normal d’una ITE favorable i s’emplaçaria als involucrats a nova inspecció a 10 anys vista.

Sol·liciti pressupost per la ITE del seu edifici. Assessorament gratuït

​Ens ocupem de:

  • Inspecció visual de l’edifici i els seus habitatges
  • Redacció de l’informe tècnic
  • Sol·licitud del Certificat d’aptitud (Agència de l’Habitatge de la Generalitat)
  • Tramitació del Certificat d’aptitud
  • Seguiment de l’expedient
  • Assessorament tècnic